USLUGE

VEŠTAČENJA:

Izrada nalaza i mišljenja u sudskim postupcima iz oblasti geodezije

DEOBA NEPOKRETNOSTI:

U postupcima deobe suvlasničkih zajednica na nepokretnostima - izrada nalaza i mišljenja o mogućnostima fizičke, faktičke i katastarske deobe nepokretnosti

RESTITUCIJA:

Izrada nalaza i mišljenja na okolnosti, identifikacija oduzetog zemljišta koje je bilo predmet komasacije i predlog zemlje za vraćanje po zahtevima i zaključcima Agencije za restituciju ili na zahtev stranke

Izrada nalaza i mišljenja na okolnosti detaljne identifikacije poljoprivrednog zemljišta koje nije bilo predmet komasacije i detaljna identifikacija i iskazivanje statusa u kojim parcelama novog stanja se nalaze parcele starog stanja

KONVERZIJA ZEMLJIŠTA:

Utvrđivanje površine za redovnu upotrebu objekta na katastarskoj parceli (u skladu sa članom 8. Zakona o pretvaranju prava korišćenja u parvo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu)

OSTALO:

Inženjerske, katastarske delatnosti i tehničko savetovanje